20/08/2014 IAU畢業典禮於超五星麗斯卡爾頓酒店舉行    
         
   

 

大學副學校長Dr.Richard Gayer 親來主禮。多位名人包括博士會第一副會長劉鐵漢博士、公益電影榮譽台長邊陳之娟博士等‧共同主禮。